Wróć do listy

Zrób karmnik dla ptaszka i wesprzyj Staszka

             
      Regulamin konkursu
„Zrób karmnik dla ptaszka i wesprzyj Staszka”

             § 1. Organizator
1. Organizatorem konkursu jest Przedszkole Miejskie Nr 5 w Pułtusku.
2. Konkurs rozpoczyna się 19.01.2022 r. i trwać będzie do 31.01.2022 r.
3. Temat pracy konkursowej: „Zrób karmnik dla ptaszka i wesprzyj Staszka”.
4. W konkursie mogą brać udział dzieci uczęszczające do Przedszkola Miejskiego Nr 5 w Pułtusku wraz z rodzicami.

             § 2. Cele ogólne
1. Stworzenie karmnika dla ptaków.
2. Propagowanie idei dbania o ptaki zimą.
3. Kształtowanie właściwych postaw szlachetności, zaangażowania społecznego.
4. Kształcenie postaw proekologicznych wśród dzieci.
5. Rozwijanie wyobraźni i myślenia konstrukcyjnego.
6. Doskonalenie możliwości twórczych dzieci.
7. Spędzanie czasu wolnego kreatywnie i w gronie rodzinnym.

            § 3. Warunki uczestnictwa w konkursie
1. Praca konkursowa powinna być konstrukcją karmnika dla ptaków wykonaną solidnie przy użyciu dowolnych materiałów.
2. Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę.
3. Przy tworzeniu karmnika mile widziana jest pomoc ze strony rodzica.
4. Oceny prac dokona Jury powołane przez Organizatorów Konkursu.
5. Prace należy dostarczyć wraz z wypełnionym drukiem oświadczenia i danymi osobowymi do palcówki Przedszkola Miejskiego Nr 5 w Pułtusku, ul. 17 Stycznia 6, 06-100 Pułtusk do dnia 31.01.2022r.
6. Koordynatorzy konkursu: Izabela Strusińska, Magdalena Tyjeńska.

           § 4. Wyniki konkursu i nagrody
1. Komisja powołana przez Organizatorów Konkursu wyłoni spośród przekazanych prac
laureatów konkursu.
2. Oceniane będą pomysłowość, oryginalność wykonania oraz jego funkcjonalność.
Jednocześnie przypominamy, iż karmnik musi chronić karmę przed zamoknięciem oraz umożliwiać ptakom bezpieczne jego użytkowanie.
3. Laureaci konkursu otrzymają nagrody główne, natomiast uczestnicy drobne upominki.
4. Decyzje komisji konkursowej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

           § 5. Uwagi końcowe
1. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Przedszkola Miejskiego Nr 5
w Pułtusku http://www.pultusk5.przedszkoleok.pl/
2. Wzięcie udziału w konkursie jest jednoczesnym zaakceptowaniem Regulaminu.
3. Prace zgłoszone do konkursu nie będą zwracane autorom, zostaną wystawione na licytację. Całkowity dochód ze sprzedaży karmników zostanie przekazany na zbiórkę pieniędzy dla Stasia Pucka chorego na SMA.
 

Zgoda rodziców/ opiekunów prawnych
 
Wyrażam zgodę na:
1. Udział mojego dziecka:
………………………………………………………………………………………………....
w konkursie rodzinnym „Zrób karmnik dla ptaszka i wspomóż Staszka” organizowanym przez Przedszkole Miejskie Nr 5 w Pułtusku;
2. Wystawienie pracy konkursowej na licytację, której całkowity dochód zostanie przekazany dla Stasia Pucka, chłopca chorego na SMA;
3. Publikowanie danych i zdjęć osobowych oraz wyników uzyskanych przez moje dziecko w/w Konkursie na stronach internetowych organizatorów oraz mediach.
Jednocześnie oświadczam, iż znam i akceptuję Regulamin Konkursu.